05 03

3 mei

In het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën bezingt Gods
Geest de grootheid en heerlijkheid van Christus Jezus, als Schepper
en God. In vers 9 zegt Hij: "Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en
ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met
olie der vreugde boven Uw medegenoten" (Hebreeën 1:9).
In Handelingen 3:14 zegt Gods Geest bij monde van Petrus tot het
volk: "Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en
hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken
worden".
Het is een onbegrepen mysterie dat Hij, DE Rechtvaardige, Zich
heeft laten vernederen tot in de dood.
"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen" (1 Petrus 3:18).
Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven was de openbaring van Gods
gerechtigheid.
Slechts Jezus Christus de Rechtvaardige kon de gerechtigheid Gods
openbaren, omdat Hij zelf Gerechtigheid is.
Hij heeft als volkomen Mens gerechtigheid liefgehad en
ongerechtigheid gehaat en daarom kon Hij het grote werk der
verlossing volbrengen en de eer van Gods Naam herstellen.
Door Zijn gerechtigheid heeft Hij Gods gerechtigheid geopenbaard.
Omdat Hij de Heilige, de Smetteloze is en dat ook als Mens heeft
bewezen, kon Hij voor ons intreden bij God.
Kon Hij de ganse schuld, de gehele zondelast op Zich nemen en God
genoegdoening geven voor de smaad Hem aangedaan door de zonde.
Zo heeft Christus de overheden en machten die tegen God waren,
uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld en zo over hen
getriomfeerd (Kolossensen 2:15).
"God heeft Hem met vreugdeolie gezalfd boven Zijn deelgenoten", of
zoals Efeze 1:20-21 zegt: "Heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in
de hemel verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en
heerschappij, die genaamd wordt".
In Hem zijn wij, Gods kinderen, volkomen gerechtvaardigd.
In Hem kan God ons liefhebben met een eeuwige, onpeilbare liefde.

Lezen: Hebreeën 1:7-12

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info