04 29

29 april

In Romeinen 8:34 staat: "Christus is het, Die gestorven is; ja, wat
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die
ook voor ons bidt".
Jezus Christus, onze Heer, is de LEVENDE Heer. In Openbaring
1:18 zegt Hij: "En Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle
eeuwigheid. Amen". Omdat wij een levende Heer hebben is leven in
Zijn gemeenschap zulk een heerlijke werkelijkheid.
Hij is Zelf HET LEVEN en alleen Hij kan ons, die in Hem hebben
geloofd, eeuwig leven schenken (Johannes 6:40).
Dit eeuwige leven is het nieuwe leven in ons, het is Zijn leven dat Hij
ons heeft medegedeeld.
Gods Geest, Die in ons woont wil dit nieuwe leven tot openbaring
brengen. Deze Geest is een levendmakende Geest (Johannes 6:63).
Hij is de eeuwige Geest (Hebreeën 9:14). Door deze Geest zijn wij
opnieuw geboren. Deze levendmakende Geest doet ons de wondere
gemeenschap met de levende Heiland ervaren en getuigt in ons dat
wij kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16).
"Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en
zal het u verkondigen", zei de Here Jezus van de Heilige Geest
(Johannes 16:14). Gods Geest wil Christus in ons grootmaken, opdat
Zijn Naam zal worden verheerlijkt.
Wij hebben een levende Heiland, wij hebben ook een levend Woord.
"Want het Woord Gods is levend en krachtig" (Hebreeën 4:12).
"Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord
van God" (1 Petrus 1:23-25).
Wij mogen leven in gemeenschap met de Heer Die leeft tot in alle
eeuwigheden, door Zijn Geest Die eeuwig is, en ons laten
onderwijzen door het eeuwige Woord van God.
Het is alles door het eeuwige werk der verlossing dat onze Heer en
Heiland heeft volbracht, in en door Wie wij eeuwig leven hebben
ontvangen.
"Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij
getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij
den Vader was, en ons is geopenbaard." zegt 1 Johannes 1:2. Hoe
kunnen wij God ooit genoeg danken voor zulk een Heiland, voor zulk
een verlossing!

Lezen: 1 Johannes 1:1-4.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info