04 26

26 april

"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt
alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het
geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve,
met dankzegging", zegt Gods Geest in Kolossensen 2:6-7 tot de
gelovigen.
Voor vele kinderen Gods is het moeilijk: "In Hem te WANDELEN".
Zij denken dat ze, zodra ze tot geloof gekomen zijn, moeten
WERKEN voor Hem.
"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede
werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden
wandelen" (Efeze 2:10).
God heeft ons opnieuw geboren doen worden door Zijn Geest tot
NIEUWE mensen. Hij heeft deze nieuwe mens in ons geschapen en
Hij heeft Zijn werk in ons gelegd. Wij behoeven alleen maar in Zijn
werk te wandelen, n.l. gehoorzaam de weg gaan die Gods Geest ons
wijst. Christus in ons leven de eerste plaats geven en zo in Hem
geworteld en opgebouwd worden.
Alleen wanneer Hij de vrije beschikking over ons heeft kan Hij ons
gebruiken naar Zijn wil en dan zullen wij altijd tot zegen zijn.
Christus is het Die Zijn Lichaam, de Gemeente, instand houdt (Efeze
5:23), Die haar opbouwt (Efeze 4:12-13).
Wij hebben niets anders te doen dan IN HEM te blijven, ons IN Hem
te wortelen, IN Hem te wandelen. Welke maatschappelijke positie
wij ook hebben, rustig ons werk doen op de plaats die wij hebben.
"En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de
Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem"
(Kolossensen 3:17).
Zo in gehoorzaamheid aan Gods Woord levend, zullen we bevestigd
worden in het geloof en kunnen we overvloeien van dankzegging.
Zo ons geheel aan Gods Geest toevertrouwend, kan Hij aan ons doen
wat in Gods ogen welbehagelijk is door Jezus Christus.
"De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het
bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht,
namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed
werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor
Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen" (Hebreeën 13:20-21).

Lezen: Hebreeën 13:20-21.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info