04 15

15 april

Hebreeën 9:22b "zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving".
Ezechiël 18:4b "de ziel, die zondigt, die zal sterven".
Dit zijn onveranderlijke Goddelijke uitspraken. Een leven voor een
leven.

De Heer Jezus heeft op Golgotha Zijn kostbaar bloed vergoten. Hij
heeft Zijn ziel uitgestort in den dood (Jesaja 53:12), want Hij is voor
ons tot zonde gemaakt.
"In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, de vergeving
der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade" (Efeze 1:7).

In de eeuwigheid zullen we pas goed verstaan hoe groot de waarde is
van Zijn bloed.
Wij zijn door Zijn bloed gerechtvaardigd (Romeinen 5:9) en kunnen
nu gemeenschap hebben met God de Heilige, onze Vader in Christus.
1 Petrus 1:18-19 zegt: "Wetende dat gij niet door vergankelijke
dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van
de vaderen overgeleverd is; maar door het dierbaar bloed van
Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam".
Wij, Gods geliefde kinderen, mogen altijd tot Hem gaan als wij
verkeerd hebben gedaan, want in Christus hebben wij vergeving
ontvangen (Efeze 4:32) en "in Hem hebben wij de verlossing door
Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden" (Kolossensen 1:14).
"Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in
het heiligdom door het bloed van Jezus, op een versen en levenden
weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door
Zijn vlees" (Hebreeën 10:19-20).

In Israël ging eens per jaar de hogepriester het aardse heiligdom
binnen met bloed, om verzoening te doen voor Gods volk.
Onze Heiland is als onze Hogepriester met Zijn eigen bloed eens en
voor altijd Gods heiligdom, dat boven is, ingegaan en brengt daar
verzoening aan voor al de Zijnen.
Hij is onze Voorloper, wij mogen Hem volgen in het binnenste
Heiligdom.
Het is alles door Zijn bloed, het bloed van een eeuwig verbond, zoals
Hebreeën 13:20 ons leert.

 

Lezen: Hebreeën 9:11-12.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info