04 12

12 april

In Efeze 1:3-4 zegt Gods Woord dat God ons heeft gezegend IN
Christus en ons IN Hem heeft uitverkoren van vóór de nederwerping
der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn
aangezicht.
Gods Geest zegt deze heerlijke waarheden tegen de heiligen en
gelovigen in Christus Jezus (Efeze 1:1).
Gods verkiezing heeft geen betrekking op behouden worden.
"God wil dat ALLE mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid
komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der
mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot
een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd" (1
Timotheüs 2:4-6).
Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".
Gods uitverkiezing heeft te maken met behouden léven.
Hij heeft ons die Zijn kinderen zijn, reeds vóór de nederwerping der
wereld bestemd om in Christus heilig en onberispelijk te zijn voor
Hem.
God, "Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige
roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en
genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der
eeuwen" (2 Timotheüs 1:9).
Niet naar onze werken, er is geen enkele verdienste van ons bij. Het
is alles in en door Jezus Christus onze Heer, dat God ons Zijn genade
heeft geschonken zoals Hij zich reeds "voor de tijden der eeuwen"
had voorgenomen.
Hoe groot en wonderbaar is het werk der verlossing van onze Heer
Jezus Christus.
Efeze 1:5 zegt dat Hij "ons te voren verordineerd heeft tot aanstelling
tot zonen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen
van Zijn wil".
Hij wil ons daartoe opvoeden, dat goede werk IN ons volbrengen
door Zijn Woord en Geest volgens Filippensen 1:6 en Titus 2:11-12.

Lezen: Efeze 1:1-5.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info