04 10

10 april

De mensen hebben eens aan de Heer Jezus gevraagd: "Wat moeten
wij DOEN opdat wij de werken Gods mogen werken". Het antwoord
luidde: "Dit is HET werk Gods, dat gij GELOOFT in Hem Die Hij
gezonden heeft". In 1 Korinthe 3:10-15 spreekt Gods Woord ook
over HET werk van de gelovige dat eens door de Heer beoordeeld zal
worden. In vers 11 wordt dit werk genoemd: "Bouwen op het
fundament Jezus Christus". Ook in 1 Petrus 1:17 lezen we over ieders
WERK dat eenmaal wordt beoordeeld.
Met WERK bedoelt Gods Geest dus het werk des geloofs, dat is
leven vanuit het geloof van Jezus Christus. Dit slaat niet op behouden
worden, doch op behouden LEVEN.
"Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit
geloof tot geloof; gelijk geschreven is: "Maar de rechtvaardige zal uit
het geloof leven" zegt God in Romeinen 1:17
Onze God en Vader vraagt van ons Hem te geloven op Zijn Woord,
niet alleen met ons verstand doch ook met ons hart, zoals Romeinen
10:10 ons leert: "Want met het hart gelooft men ter
rechtvaardigheid". Vanuit dat geloof leven, wat houdt dat in?
"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij
God, door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de
toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan,
en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods" (Romeinen 5:1 en 2).
Dit geloven met ons hart, het ons toeëigenen en God ervoor danken.
1 Johannes 5:11-12: "En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God
het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet
heeft, die heeft het leven niet". vers 20b: "En wij zijn in den
Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God, en het eeuwige Leven". Wij zijn Eén met Hem,
onze Heiland en Heer.
Efeze 1:13 zegt dat wij zijn verzegeld met den Heiligen Geest der
belofte en volgens Galaten 4:6 heeft heeft God de Geest van Zijn
Zoon in ons hart gegeven. Door die Geest mogen we ons laten leiden
(5:18) Dit is: "Niet onze eigen weg gaan, doch Zijn weg".
Gods Woord is vol beloften en vertelt ons talloze heerlijke
waarheden. Het leert en vermaant ons aangaande Gods wil met ons.
Ons deze dingen eigen maken, ze beleven in geloof, dat is HET werk
des geloofs.

Lezen: Johannes 6:28-35

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info