04 08

8 april

In Genesis 15:6 lezen we van Abraham: "En hij geloofde in den
HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid". God had Abraham
een zoon beloofd. Abraham en zijn vrouw waren reeds oud en naar
de mens gesproken was het niet mogelijk meer dat zij een zoon
zouden krijgen. Toen Abraham God erop attent maakte, wees de
Heer naar de sterrenhemel en zei dat zó talrijk als de sterren zijn
nageslacht zou zijn. Abraham geloofde wat de Heer zei, want hij wist
dat Zijn God bij machte was uit de dood leven te verwekken.
Paulus haalt dit gedeelte uit Genesis aan in Romeinen 4:2-3. Hij
bewijst daar dat de mens nooit gerechtvaardigd kan worden door de
wet te houden.
Niet door de werken der wet, maar door zijn geloof op God te
vestigen die de goddelozen rechtvaardigd, wordt het geloof de mens
tot rechtvaardigheid gerekend. (Romeinen 4:5).
"God, Die de goddelozen rechtvaardigt". Hoe kan God die heilig is
en een ontoegankelijk licht bewoont, goddelozen rechtvaardigen?
Door Jezus Christus onze Heer! "Welke overgeleverd is om onze
zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking." (Romeinen
4:25).
Hij heeft volkomen aan Gods gerechtigheid voldaan.
"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"
(2 Korinthe 5:21)
Nu kan God ieder die gelooft bekleden met het kleed der
gerechtigheid van Christus. Nu kan Zijn genade heersen zoals
Romeinen 5:21 zegt: "Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den
dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het
eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere".
Zoals Abraham Gods gerechtigheid ontving omdat hij God geloofde
op Zijn Woord, ontvangen ook wij Zijn gerechtigheid door ons
geloof op Hem te vestigen. "Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit
het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn" (Galaten 3:7).
Abraham zag uit naar Christus Die komen zou. Wij hebben Hem
leren kennen als onze Verlosser en Zaligmaker. Hij, Gods
Rechtvaardige, is onze rechtvaardigheid.
Niet omdat in ons iets goeds was, maar uitsluitend uit genade, door
ZIJN gerechtigheid die ons wordt aangerekend.

Lezen: Genesis 15:3-6.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info