04 06

6 april

"Want het leven is mij Christus" zegt de apostel Paulus in
Filippensen 1:21.
"Het leven is mij Christus", hoe weinig gelovigen verstaan dit
wonderlijke geheim.
Zij bezoeken samenkomsten, bidden veel of weinig, zingen
christelijke liederen en leven een goed en hoogstaand leven.
Is dat de bedoeling? Op zichzelf zijn al deze dingen niet verkeerd,
doch is het Christus-leven?
Paulus bidt door de Geest: "Opdat Hij u geve, naar den rijkdom
Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in
den inwendigen mens; opdat Christus door het geloof in uw harten
wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt" (Efeze 3:16-17).
Wij weten dat wij, toen wij tot geloof kwamen, IN Christus zijn
gekomen en IN Hem heilig en onberispelijk zijn voor God. Wóónt
Hij echter in ons hart?
Als Hij in ons hart woont, betekent dit dat Hij er Heer en Meester is.
Dan heeft Hij toegang tot elke kamer en elke kast van onze woning,
zoals een vader of moeder dat heeft in zijn of haar huis.
Dan is Hij niet onze Gast, doch onze Heer, die "de dienst uitmaakt".
Efeze 5:10 zegt: "Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij".
Als Hij inderdaad de Heer is van ons leven, dan hebben we het
verlangen om Hem meer en beter te leren kennen en te weten wat
Zijn wil is met ons.
Gods Geest wil ons Hem doen kennen en Zijn wil aan ons openbaren
door Gods dierbaar Woord. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe
meer we Hem zullen liefhebben. "Opdat wij niet meer kinderen
zouden zijn, … (Efeze 4:14a); maar de waarheid betrachtende in
liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk
Christus" (Efeze 4:15).
Dan wordt het in ons: "Niet ik, doch Christus".
Het leven is mij Christus. Hij is onze blijdschap, onze Vrede. Hij is
onze oversten Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr.12:2).
Hem volgen, stap voor stap, in en door Hem leven, dat is de waarheid
van Zijn Woord ervaren: "Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt
gij niets doen" (Joh.15:5).

Lezen: Efeze 3:14-19

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info