03 14

14 maart

"Ik ben het Brood des Levens", heeft de Heer Jezus gezegd
(Joh.6:48). "Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid
leven" (6:51).
Volgens Prediker 6:7 is al de arbeid (het zwoegen) van de mens voor
zijn mond en toch wordt de begeerte niet vervuld.
In hoofdstuk 12:8 zegt hij: "IJdelheid der ijdelheden; het is al
ijdelheid"!
In Romeinen 8:20 staat geschreven: "Want het schepsel is der
ijdelheid onderworpen".
De goede dingen van deze wereld geven de mens geen bevrediging.
Al zouden we alles bezitten wat dit leven aan geneugten biedt, onze
ziel zal er nooit door verzadigd worden.
Wij willen altijd meer en altijd beter en het blijft zo leeg van binnen
en zo arm.
Velen trachten die leegheid te vullen met muziek, spel of door een of
andere religie aan te hangen. Zelfs het gebruik van drugs heeft als
regel tot doel de innerlijke leegheid te overwinnen.
Het is alles ijdelheid (leegheid), want het is slechts tijdelijk.
Alleen dat wat eeuwigheidswaarde heeft, kan de mens bevredigen.
"Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt
schade zijner ziel?" (Mattheüs 16:26).
"Ik ben het Brood des Levens"! Jezus Christus, de Zoon van God, is
het Brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie zich met Hem voedt,
zal in eeuwigheid leven. Een leven vol vrede, vol verzadiging, een
leven dat waard is om geleefd te worden.
Het is het ware Brood dat God schenkt aan elk mens die gelooft dat
Jezus is de Christus. Hij wil het graag schenken, want Hij heeft de
mens lief.
Het bewijs van Zijn liefde is Jezus Christus, Zijn geliefde
Zoon, het Brood des Levens.

Lezen: Johannes 6:32-37