27 december

Jesaja 2:1-5
(1) Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. (2) Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten. (3) Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. (4) Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten. (5) Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:

Het 1000-jarig vrederijk zal bestuurd worden vanuit Jeruzalem, want van daaruit wordt de wet, namelijk het Woord van de Heere uitgedragen. Israël zal aan het hoofd der volken staan, de leider zijn van het wereldrijk. Het Koninkrijk van Christus staat vast en heerst. Dat zegt ook vers 2, want daar staat “de berg” (een hoog gelegen plaats) als beeld voor het Koninkrijk. Het zal geen democratisch bestuur zijn, ook geen dictatoriaal bestuur, maar een theocratisch bestuur. Het bestuur van het Koninkrijk van Christus gebeurt vanuit Jeruzalem, waar de troon van de Zoon van David staat. Daar regeert Christus met Zijn Gemeente. De gelovigen uit de grote verdrukking, die gedood zijn vanwege het evangelie, krijgen ook een positie in dat bestuur. Als loon voor wat zij geleden hebben. En dan is het vervuld wat we in Éfeze 1 lazen, dat alles onderworpen is aan de Zoon. Hij regeert als de tweede Adam over de wereld, zoals God dat bedoeld had in Genesis 1. Want Hij heeft de heerschappij over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht. Hij heerst over het vee, alle kruipende dieren en over heel de aarde. Dat heeft de eerste Adam nooit voor elkaar gekregen. Zelfs wij kunnen dat tegenwoordig nog niet. Zelfs de dieren die we in huis hebben, hebben we niet in de hand. We kunnen ze soms een bepaald gedrag aanleren, maar daar blijft het bij. En ondanks onze techniek en wetenschap kunnen wij de krachten van het water en van de aarde niet onder controle krijgen. Maar de Here Jezus hoeft slechts te spreken en al die krachten gehoorzamen Hem. En dat zal ook zijn uitwerking hebben op deze aarde!

Deel dit artikel op: