21 december

Jesaja 9:1-6 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven
(1) Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. (2) Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht,
gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.
(5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; (6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Deze tekst wordt altijd rond Kerst gelezen, want het gaat over de geboorte van een Kind. De profeet Jesaja mocht al vertellen dat er een Kind geboren zou worden. Ten tijde van de geboorte van Jezus wandelt het volk Israël in duisternis. Dat wil zeggen dat hun pad niet verlicht is. Het Woord van God leefde niet onder het volk. Maar dan verschijnt hun een Licht. Dat Licht zal hen leiden. Dat Licht is de Messias. Maar die is pas de Zoon geworden bij Zijn Opstanding! Hem werd de heerschappij gegeven, toen Hij opstond uit de dood. Daarom past deze tekst uit Jesaja 9 beter bij Pasen. Want het spreekt van de opgestane Heer. Een Heer die heerschappij voert over Zijn Koninkrijk en zitten zal op de troon van David. Die Zoon zal aan Israël gegeven worden bij hun bekering. Zijn heerschappij zal leiden tot vrede, echte vrede. Een vrede die de wereld nooit zelf tot stand zal kunnen brengen. Alleen de Vredevorst zal die vrede echt brengen. Rond Kerst worden er vaak diverse vredesbestanden afgesloten. Een staakt het vuren. Het zijn altijd tijdelijke overeenkomsten van hooguit een paar dagen, maar daarna is het gedaan met de rust en de vrede. En zelfs de vrede, die gesloten wordt nadat de Gemeente is opgenomen, zal slechts 3,5 jaar duren. Daarna wordt dat verbond opgezegd. Maar als de echte Vredesvorst straks zal regeren, dan zal er pas echt vrede zijn. Geen kortdurende vrede, maar een vrede die duizend jaar zal duren. Maar dat vrederijk breekt pas aan na de grote verdrukking.

Deel dit artikel op: