20 december

2 Samuël 7:12-16
(12) Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. (13) Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. (14) Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. (15) Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. (16) Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.

De belofte van de éne Koning, die regeren zal zoals Psalm 2 ook zegt, is al aan David aangekondigd. David, de schaapsherder, de man naar Gods hart, zou een Zoon krijgen en Hij zou Koning zijn in eeuwigheid. Die zoon was niet Salomo, want hij is gestorven, net als zijn vader David. Hij was wel een beeld van de Zoon van David, die Koning zou worden. Die Zoon zou uit het geslacht van David komen. Maar het kwam niet via Salomo tot stand, maar via Nathan (Lukas 3). Deze Zoon zal een troon in het Koninkrijk bezitten, die zal blijven bestaan. Dat zegt vers 12 ook. God bevestigt dat Koninkrijk. Hij maakt het vast, zodat het onwankelbaar is. Ja, dat Koninkrijk blijft tot in eeuwigheid. Als dat Koninkrijk van Christus is opgericht, dan zal daar geen einde aan komen. En die Zoon zal een huis bouwen voor God. Dat wil niet zeggen dat Hij een stenen gebouw zal maken. Huis staat ook voor een volk. Zo wordt ook het volk Israël wel aangeduid met “huis van Israël”, of “het huis van Jakob”. Zo is het ook met de Gemeente van Jezus Christus. Daarvan wordt door Petrus gezegd dat het een geestelijk Huis is. De Zoon is een Bouwer. Hij bouwt een geestelijk Huis, de Gemeente nu, in de bedeling van de genade, en Hij gaat daarna het Huis van Israël bouwen. En deze twee huizen zullen één worden. Ook als aan deze wereld een einde komt, en er een nieuwe hemel en aarde gemaakt worden, blijft dat. De Gemeente en het Huis van Israël zullen samen deel uitmaken van die nieuwe schepping, want Christus is Koning over deze twee huizen. Dat had God al aan David beloofd. Want het zal worden zoals Johannes 10 het zegt: “één Herder en één kudde”.

Deel dit artikel op: