27 september

Het ene vlees
Zoals we al eerder gezien hebben, worden Schepper en oude schepping één in de nieuwe schepping die voortgebracht wordt. Daarin zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elkaar verweven. (1) God heeft Christus en de Gemeente ook aan elkaar gegeven als Hoofd en Lichaam. (2) Ook Hoofd en Lichaam zijn voor altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. (3) Want de Bijbel zegt: “En zij twee zullen tot één vlees zijn” en zegt dit met het oog op Christus en de Gemeente. (4) Door de vereniging van het Mannelijke (Christus) en het vrouwelijke (gelovige schepselen) wordt het ene vlees, namelijk het beloofde Zaad (vrucht) voortgebracht. (5)

In een vruchtbaar huwelijk worden man en vrouw verenigd in hun kind. Beiden hebben hun aandeel geleverd en dit is meestal ook te zien. De lichamelijke gemeenschap tussen man en vrouw is slechts een beperkte eenwording, pas in het verwekte en voortgebrachte kind heeft hun beider vlees zich werkelijk verenigd. Hieruit blijkt dat ook de kinderwens van man en vrouw en de wijze waarop dit verlangen vervuld wordt een uitdrukking is van Gods verlangen naar de nieuwe schepping en de wijze waarop Hij en Zijn schepping werkelijk Eén zullen worden. Elk nieuw kindje is een wonderlijk getuigenis van eenwording en wijst vooruit naar die ware volmaakte Eenwording.

  1. 1 Korinthe 15:28: “…, opdat God zij alles in allen”.
  2. Éfeze 1:22,23: “…, en heeft Hem (Christus) aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult”.
  3. Johannes 17:24: “Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt”;
  4. Éfeze 5:32: “Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente”.
  5. Galaten 3:16, 29: “Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen”.

Vraagje: Is de kinderwens de daaruit voortkomende zorgen waard? 

Deel dit artikel op: