26 september

De taal van het lichaam
God roept ons op om Hem met heel ons hart, verstand en al onze kracht te dienen. (1) Hij vraagt ons niet alleen ons hart, maar ook ons lichaam aan Hem over te geven, zodat Hij het kan gebruiken om Zijn liefde en genade tot uitdrukking te brengen. (2) 

Het natuurlijke lichaam volgt Gods natuurwetten en heeft z’n eigen taal en drukt zo ons innerlijk uit. Het spreekt van nature de waarheid, want als iemand zich blij of verdrietig, rustig of opgejaagd, onbevangen of bang voelt, zie je dat duidelijk aan de lichaamshouding. Met ons lichaam communiceren we dus ook en deze non-verbale taal blijkt vaak betrouwbaarder dan gebruikte woorden (de verbale communicatie). Met mooie woorden kun je iemand om de tuin leiden, maar je lichaamstaal is eerlijker. Woorden kun je een verstandelijke draai meegeven, terwijl lichaamstaal direct “gesproken” wordt door je hart-gesteldheid. Daarom kan God ook je lichaam gebruiken in Zijn dienst. (3)

De natuurlijke aantrekking tussen man en vrouw vertaalt zich ook in lichamelijke verlangen. God erkent dit en houdt er rekening mee. Lees 1 Korinthe 7:1-9. Liefhebben is een werkwoord en de liefde bedrijven doe je door actief elkaars geestelijke en lichamelijk verlangens te beantwoorden. “Gemeenschap met God beoefenen” blijkt in meerdere opzichten het voorbeeld voor de gemeenschap die je als huwelijkspartners mag beleven.

  1. Markus 12:30: “En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod”.
  2. Romeinen 12:1: “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst”.
  3. 2 Korinthe 5:10: “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”.

Vraagje: Herkennen en vertalen jullie elkaars lichaamstaal? 

Deel dit artikel op: