18 september

De volgorde
Je hebt gezien dat je natuurlijke – door God geschapen en bedoelde (zie dag 14 en 17) – leven tot Zijn eer kan zijn. Wat is nu je eerste praktische verantwoordelijkheid, het natuurlijke of het nieuwe?

De natuurlijke dingen zijn een uitbeelding van hogere geestelijke zaken (zie dag 10). De natuurlijke dingen zijn dus lager en staan in feite in dienst van de geestelijke dingen. Het is een Bijbels principe dat het natuurlijke eerst komt en daarna het geestelijke. (1) Enkele duidelijke voorbeelden: God geeft je het ware (een geestelijke taak), nadat je trouw in het minste (een materiële taak) gebleken is. (2) Je moet je eigen gezin in goede harmonie op orde hebben, dan pas kun je verantwoordelijkheid dragen binnen Gods huisgezin. (3) Slechte verhoudingen in een huwelijk leiden tot slechter geestelijk leven. (4) Als liefhebben op het zichtbare niveau niet lukt, zal het je op het onzienlijke niveau ook niet lukken. (5) De Bijbel leert dus éérst trouw te bewijzen in je natuurlijke verantwoordelijkheden en relaties. Wat de Heer je daarna wil toevertrouwen ontdek je te Zijner tijd wel!

  1. 1 Korinthe 15:46: “Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke”. 
  2. Lukas 16:10-11: “Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?” 
  3. 1 Timótheüs 3:4-5: “Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?)” 
  4. 1 Petrus 3:7: “Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden”. 
  5. 1 Johannes 4:20: “Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?” 

Vraagje: Vind je trouw zijn op het natuurlijk niveau moeilijk? 

Deel dit artikel op: