16 september

De verhouding
Nu dringt zich een belangrijke vraag aan ons op. Hoe verhoudt dit nieuwe goddelijke leven zich tot het natuurlijke – door God geschapen en bedoelde (zie dag 10) – leven? Gaat de ontwikkeling van dit nieuwe leven ten koste van je geschapen natuurlijke leven? Gaat het alleen maar om de ontwikkeling van deze goddelijke relatie en spelen je natuurlijke relaties hierbij geen rol meer?

Het geschapen natuurlijke leven was van oorsprong in harmonie met de Schepper en met elkaar. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, verborgen ze zich voor God en voor elkaar, de harmonie was verstoord. (1) We maken allemaal deel uit van die door de zonde verstoorde wereld en daardoor is ons natuurlijke leven misvormd. (2) Sinds de wedergeboorte brengt het Woord van God ons op nieuwe gedachten. Het wereldse – egoïstische – door de tegenstander geïnspireerde, “godloze” denken (zie dag 15) maakt plaats voor een denken dat gericht is op God en Zijn bedoeling met ons leven. (3) Alleen God kan de verstoorde harmonie herstellen en ook je natuurlijke leven omvormen tot hoe Hij het bedoeld heeft. (4) Ook je natuurlijke relaties kunnen in balans komen door het toepassen van de goddelijke principes van genade en vergeving. Je relaties getuigen dan van Degene die jou nieuwe persoonlijkheid gevormd heeft (zie dag 10). Is er een mooier en krachtiger getuigenis denkbaar?

  1. Genesis 3:7,10: “… en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. … En hij (= Adam) zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij”. 
  2. Éfeze 2:3: “… ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen”;
  3. Éfeze 4:23-24: “En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, en den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid”.
  4. Kolossenzen 3:13-14: “Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo”. 

Vraagje: Betrek je de hemelse Vader ook bij jouw leven van alle dag? 

Deel dit artikel op: