15 september

Het nieuwe
Onze relatie met God is begonnen door Hem serieus te nemen en op Zijn Woord te geloven. God heeft ons toen door Zijn Woord wedergeboren (1) en is hoogst Persoonlijk een relatie met ons begonnen. De Here Jezus Christus laat ons delen in Gods liefde, genade en vergeving om zodoende eenheid en harmonie binnen de relatie te realiseren. (2) Ons leven heeft een nieuwe dimensie gekregen. Het kostbaarste van ons leven ligt niet meer in de oude zienlijke wereld, maar in de onzienlijke geestelijke wereld van God.

Hiermee wordt ook duidelijk dat de sleutel voor een harmonieuze relatie op het geestelijke vlak ligt. Deze harmonie komt tot stand in de ontmoeting van de geesten als deze elkaars gedachten en gevoelens delen. Je hoeft niet alles met elkaar eens te zijn, maar je moet wel bereid zijn te vertellen en te luisteren in een poging elkaar te begrijpen. Je hoeft niet hetzelfde te voelen, maar dit wel met elkaar delen om zodoende met elkaar te kunnen meeleven. Om de harmonie te bewaren zijn de goddelijke principes van liefde, genade en vergeving een onmisbaar onderdeel van de ontmoeting. 

Het nieuwe verlangen God beter te leren kennen is een belangrijke stimulans voor je relaties. Samen met anderen nadenken en praten over God en Zijn Woord is belangrijk om elkaar zodoende op te voeden en bij te schaven. (3) Zo gebruikt God relaties om je nieuwe leven in geloof op te bouwen.

  1. 1 Petrus 1:23: “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”.
  2. 2 Johannes 1:3: “Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde”.
  3. Éfeze 3:17-19: “Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods”.

 Vraagje: Durf je het aan dat je bijgeschaafd gaat worden? 

Deel dit artikel op: