13 september

De daad
God zegt niet alleen wat Hij doet, Hij doet ook wat Hij zegt. (1) Gods Woord is de Waarheid en zal daarom tot in het kleinste detail werkelijkheid worden. (2) God vervult in Christus alles wat Hij ons beloofd heeft. (3) Hieruit blijkt duidelijk dat God altijd de daad bij het woord voegt, Hij zal ons nooit beschamen, Hij blijft altijd trouw. (4) God is altijd bereidt naar ons te luisteren en daar waar nodig te ondersteunen. (5) Door deze bijdrage waarborgt God de kwaliteit van onze relatie met Hem. Als wij ook tijd voor God nemen zal dit ons doen en laten veranderen, omdat we Hem steeds meer gaan begrijpen en vertrouwen.

In onze relaties spelen de daden ook een belangrijke rol. Ons wordt verteld niet alleen “hoorders, maar ook daders des woords” te zijn. (6) Trouw te zijn aan wat we beloofd hebben. (7) Zo ontstaat wederzijds vertrouwen en daarmee een stabiele basis voor onze relaties in deze wankele wereld. Temidden van een jachtig bestaan moet je “quality time” nemen om naar elkaar te luisteren. Neem bovendien de tijd elkaar met raad en daad bij te staan. Net zoals God bij ons doet.

  1. Numeri 23:19: “God is geen man, dat Hij liegen zou, … zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?”
  2. Matthéüs 5:18: “Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet (= Gods Woord) voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied”.
  3. 2 Korinthe 1:20: “Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons”.
  4. 2 Timótheüs 2:12, 13 “… indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen”. 
  5. Hebreeën 4:16: “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd”.
  6. Jakobus 1:22: “En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende”. 
  7. 1 Johannes 3:18: “Mijn kinderkens, laat ons niet (alleen) liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid”.

Vraagje: Hoeveel van je waardevolle tijd geef jij aan je vrienden? 

Deel dit artikel op: