10 september

De gedachte
De relatie die God met gelovigen heeft is een prachtig voorbeeld voor ons. Het belangrijkste aspect van deze relatie is dat deze alleen geestelijk is. Bovendien weten we dat de onzichtbare en geestelijke wereld belangrijker is dan de zichtbare en stoffelijke wereld. (1)

In onze relaties is het geestelijk aspect ook het belangrijkste en verdient daarom de meeste aandacht. Dit betekent in de eerste plaats dat we onze gedachten met elkaar zouden delen, want dat voorbeeld heeft God ons hierin gegeven. God heeft ons Zijn diepste gedachten bekend en begrijpelijk gemaakt door Zijn Geest. (2) Wij op onze beurt worden opgeroepen onze zorgen, verlangens, dankbaarheid – kortom al onze gedachten – bekend te maken bij God. (3)

Dit is het fundamentele uitgangspunt voor relaties. Een goede vriend durf je alles te vertellen. Het is iemand waarmee je kunt lachen en huilen. Waarmee je kunt spreken maar ook zwijgen. Deze goede vriend kan je buurtgenoot, echtgenoot of geloofsgenoot zijn. God wil je doen beseffen dat relaties op alle niveaus beginnen met het delen van je gedachten. Zodoende gun je de ander een kijkje in je hart en laat je iets zien van je innerlijk wezen. Het is de enige manier om zinvolle relaties te beginnen en verder uit te bouwen. (4) God wil ditzelfde ook graag in jouw relatie met Hem. Zijn gedachten aan jou bekend maken en ook Zelf luisteren naar jouw gedachten.

  1. 2 Korinthe 4:18: “…; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig”. 
  2. 1 Korinthe 2:10, 11: “Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. … Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods”. 
  3. Filippenzen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”; 
  4. Jakobus 5:16: “Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel”. 

Vraagje: Met wie deel jij (naast God) al je gedachten? 

Deel dit artikel op: