8 september

De keuze
Gods Liefde heeft gestalte gekregen door een duidelijke keuze. God koos ervoor met Zijn gevallen schepping mee te lijden en haar te verlossen. Daartoe ontwierp Hij een uniek reddingsplan. (1) Na een aanvankelijk oordeel over de wereld zou Hij diegenen redden die Hem trouw bleven. (2) En God is altijd bij deze keuze gebleven. (3)

Bij de zogenoemde zondeval gebeurde er iets vergelijkbaars. Om deze gebeurtenis goed te begrijpen moet je beseffen dat Adam hierin een beeld is van de Schepper en Eva van de schepping. Gods Woord zegt dat Eva werd verleid en niet Adam! (4) Dit betekent dat Adam er bewust voor koos om van de vrucht te eten om zodoende bij zijn vrouw te kunnen blijven. Hij wist heel goed dat het oordeel van God hem dan ook zou treffen. Adam is hierin een beeld van God, Die in de Heere Jezus ervoor koos met Zijn schepping het oordeel te ondergaan. In Zijn sterven heeft de Heere Jezus het oordeel over de mensheid gedragen. (5) Zoveel liefde heeft Hij voor de wereld. (6) Elke relatie, liefde en gemeenschap begint met een bewuste keuze. De keuze om jezelf aan de ander te geven, net zoals God doet.

  1. Éfeze 3:8, 11: “… het Evangelie te verkondigen … naar het eeuwig voornemen (= plan), dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere”; 
  2. Éfeze 1:4: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging (= nederwerping, oordeel) der wereld, opdat wij zouden …”. 
  3. Jakobus 1:17: “Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering”. 
  4. 1 Timótheüs 2:14: “En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest”. 
  5. 2 Korinthe 5:19: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende”; 
  6. Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. 

Vraagje: Heb jij al gekozen voor een levendige relatie met God?  

Deel dit artikel op: