31 augustus

1 Korinthe 9:24
Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. 

Moeten we nu allemaal gaan sporten of zo? Terwijl Paulus in 1 Timóthëus 4:8 zegt: “Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.”

Nee, dat is dus niet de bedoeling, maar ze zouden voor de Heer gaan! Net als in de sport, daarom haalt Paulus het voorbeeld van het hardlopen aan. In de sport ga je soms, met het bloed in je schoenen, over de eindstreep! We zouden vurig zijn, als het om de dienst aan de Heer gaat, niet lauw, maar met passie! Zodat, als we straks voor de Heer staan, Hij tegen ons kan zeggen: Matthéüs 25:21 “… Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren”. 

En straks komt het moment dat de Gemeente voltallig is en dat de Heer haar Thuis zal halen! En dan zien we alle geliefden weer, die al eerder gestorven zijn en ook hun vertrouwen op de Heer hadden gesteld. Geloof me maar, dan is het echt feest! Lees maar in 1 Korinthe 15:51-52: “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden”. 

Dit was de laatste dag van de maand augustus. Ik hoop dat deze studie in jullie leven tot zegen mag zijn en dat de liefde voor de Heere Jezus steeds groter mag worden!

Romeinen 8:28
En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

Deel dit artikel op: