5 augustus

Lukas 24:49
En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. 

We zijn bij het boek Handelingen aangekomen, waar de uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven. De Heer is opgenomen in de hemel. Handelingen 1:9: “En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen”.

In Zijn Hemelse positie geeft de Heer Zijn Geest aan de gelovigen, zoals Hij beloofd heeft. Johannes 14:28: “Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u”. De discipelen hadden van de Heer de Heilige Geest al ontvangen bij Zijn verschijning in de opperzaal, toen Hij alleen was met hen. Johannes 20:22: “En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest”. Maar op de Pinksterdag zouden zij de Kracht van de Heilige Geest ontvangen! Handelingen 1:8: “Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal”. En dan breekt de Pinksterdag aan. Lees Handelingen 2:1-4.

Er staat boven dit hoofdstuk: “Uitstorting van den Heiligen Geest”, maar eigenlijk moet er staan: “Teken van de uitstorting van den Heiligen Geest”. Wat hier namelijk gebeurt is een vervulling van een belofte die op meerdere plekken in de Bijbel al aangekondigd was. Zoals in Matthéüs 3:11: “Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen”. Daarom staat er in vers 1 van Handelingen 2 dat de dag van het pinksterfeest “vervuld” werd. Het moet een vreemde gewaarwording geweest zijn voor de aanwezigen! Dat kunnen we ook wel uit de woorden van Petrus halen, want hij vertelt ze gelijk dat het niet door de wijn komt (vers 15).

Maar wat het wel is, zegt hij in vers 33 van dit hoofdstuk: “Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.”

Lees je dat? De Heer was dus de eerste die de Heilige Geest ontving, omdat Hij de Eersteling is van een Nieuwe schepping. Lees 1 Korinthe 15:20-23.

Deel dit artikel op: