24 juli

De allerbekendste tekst over Gods liefde is:

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Toch wordt deze tekst vaak verkeerd begrepen. Want wie is die Zoon? Dat is niet het kindje in de kribbe, dat menigeen is gaan wiegen tijdens de kerstnacht. Nee, de Zoon is niet het kerstkind dat wij in de armen zouden kunnen nemen. De Zoon is de opgestane Heer, Die ons in Zijn armen wil nemen. We zingen: “Veilig in Jezus armen, daar rust mijn ziel van smart”. Durven wij ons in die armen te werpen en ons aan de levende Heer over te geven?

Johannes schrijft steeds over de liefde van God. Hij wordt de apostel der liefde genoemd. Liefde van God is in het Grieks van het Nieuwe Testament het woord “agapè”. Dat is de hoogste vorm van liefde. Hetzelfde als “ahavah”. 1 Johannes 4 staat er vol van: “Geliefden! Laat ons elkander liefhebben (dienen), want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God” (vers 7). “Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde” (vers 8).
“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon (de opgewekte Christus) gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” ( vers 9). Dit vers lijkt op Johannes 3:16. Vers 10: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden”. Dit is het hogepriesterlijke werk dat Christus nu voor de gelovigen doet.

Wat de liefde van God betekent staat in vers 19: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft”. God had ons mensen lief, ondanks dat wij goddelozen, zondaren en vijanden waren. (Romeinen 5:6,8,10)

Romeinen 5:8
God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Deel dit artikel op: