17 juli

God is lankmoedig.

Wat betekent dit? De eerste keer dat lankmoedig voorkomt, is in:

Exodus 34:6
Als nu de HEERE voor zijn aangezicht (van Mozes) voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.

Mozes ontvangt daar voor de tweede keer de tien woorden van God. De eerste twee stenen tafelen waren door Mozes stukgegooid; zij waren er dus tijdelijk (Exodus 32:19). Dit was ook zo met de wet, het Oude Verbond. Het tweede stel stenen tafelen is een beeld van het Nieuwe Verbond. Dit is een eeuwig verbond en begon bij de opstanding van Jezus Christus. Over het Oude en Nieuwe Verbond hebben we al gelezen in de maand april.

De eigenschappen van God, genoemd in Exodus 34:6, spreken over Zijn wezen. Hij is nu lankmoedig over allen.

Petrus schrijft daarover in 2 Petrus 3:9: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”.

Gods lankmoedigheid heeft te maken met Zijn liefde voor de mens. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Hij heeft een lange moed. Hij heeft 2000 jaar geduld, voordat Hij met Zijn oordeel begint. Daarvan spreekt 2 Petrus 3:10. Het gaat daar over de dag (oordeel) des Heeren. Die zevende dag begint voor Israël eerder dan voor de volkeren. Zoals de sabbat eerder begint.

Lankmoedig is in het Grieks “makro” en “thumos”. Dat betekent lang of groot en gezindheid, hart, wens, verlangen. Het grote verlangen van God is dat alle mensen zalig worden (1 Timótheüs 2:4). “Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld” (Titus 2:11-12).

Deel dit artikel op: