30 juni

Laten wij tot slot nog even stilstaan bij het Bijbelboek Openbaring.

Wij zien in dit boek de macht en het gezag van onze Heere Jezus Christus. Het begint al met de woorden: “De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die spoedig geschieden moeten.”.

In vers 5 wordt de Heere Jezus “de Eerstgeborene uit de doden” genoemd. Hij is dus de Eerste en dus de Hoogste van een nieuwe schepping, waar de dood is overwonnen. Vers 8 zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.”.

In vers 17 zegt de Heere Jezus dat Hij de Eerste en de Laatste is. Hij is er dan blijkbaar altijd geweest en in vers 18 zegt Hij dat Hij eeuwig leeft en de sleutels van het dodenrijk (hel) en dood heeft. Als je dit eerste hoofdstuk van het boek Openbaring leest, dan spreekt dit van de ontzaglijke macht van de Heere Jezus Christus. Het is genade dat wij als gelovigen bij Hem mogen horen. Genade wordt gegeven door Iemand Die boven je staat. Wij mogen onze hand ophouden en zeggen: “Dank U wel”. De Heere Jezus heeft ons verlost van de zonde en de dood en Hij heeft ons eeuwig leven gegeven. Wij hebben niet meer te maken met Zijn vernietigende macht, zoals we in het boek Openbaring kunnen lezen, maar met de macht van Zijn liefde, Die vergeeft en eeuwig leven geeft.

We kunnen hier helaas niet het hele boek Openbaring behandelen. Dus gaan we nog even naar hoofdstuk 19:11-16. Daar zien we de Heere Jezus op een wit paard en Hij wordt Trouw en Waarachtig genoemd. Ook wordt Hij “het Woord Gods” genoemd. Hij oordeelt de volkeren en Hij draagt ook nog de Naam: “Koning der koningen en Heere de heren”. Uit de beschrijving van hoofdstuk 21:5 en 6 blijkt dat de Heere Jezus op de troon zit. In Romeinen 14:11 en Filippenzen 2:10 staat dat elke knie zich voor de Heere Jezus Christus zal buigen. Wij hebben een machtige Heer, voor Wie wij ons vrijwillig mogen buigen. Hij zegt in Openbaring 22:20: “Ja, Ik kom haastig. ” Laten wij Hem verwachten en Hem dienen tot die dag komt. Wij sluiten deze maand af met de laatste tekst uit de Bijbel.

Openbaring 22:21
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Deel dit artikel op: