9 maart

God werkt Zijn wil uit. Hij deelt van Zijn gedachten, eigenschappen of vaardigheden mee door de Geest. God is rechtvaardig, daarom is Hij in principe goed voor mensen. Behalve voor mensen, die Hem stelselmatig verwerpen of afwijzen. Voor opstandige of ongelovige mensen is Hij hard. Daarom zie je in de Bijbel symbolen voor het werk van de Geest, zowel in positieve als negatieve zin.
Je hebt de olie in de kruik van Sarfath, als beeld van leven. Olie (uit olijven) als natuurproduct heeft de eigenschap dat het niet bederft. Het kan wel twee tot drie jaar goed blijven. Olie geeft kracht en lenigheid aan een mens, kortom: levenskracht. Een wolk is ook zo’n symbool. Als God neerdaalt in de tabernakel of in de tempel wordt dat uitgebeeld met een wolk.

Exodus 40:34
Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijkheid des HEEREN vervulde den tabernakel.
Zie ook 1 Koningen 8:10, 11.

Ook vuur is een symbool voor de Geest van God. De Heer Zelf verscheen als vuur op Sinaï (Exodus 24:17).

Jesaja 30:27
Ziet, de Naam des HEEREN komt van verre, Zijn toorn brandt, en de last is zwaar; Zijn lippen zijn vol gramschap, en Zijn tong, als een verterend vuur;
Zie ook Jesaja 4:4.

Niet voor niets dat een vlam van vuur er uitziet als een tong. Het is het oordelende werk van God over ongeloof. Al wie Hem niet wil kennen, zal uiteindelijk door vuur omkomen (2 Thessalonicenzen 1:8). Ja, heel deze schepping zal uiteindelijk door vuur verbranden (2 Petrus 3:10). Ook de werken van gelovigen van onze tijd zullen geoordeeld worden. Het aardse verdwijnt, het hemelse blijft over (1 Korinthe 3:13).

Deel dit artikel op: