Ambt


Zie ook: diaken, ouderling

In de Bijbel wordt een aantal malen gesproken over ambten, d.w.z. van functies, waarin men door een koning, hogepriester of God aangesteld wordt. Enkele voorbeelden zijn:

 • ambt des gezangs (1 Kronieken 6:31), aangesteld door David
 • poortwachters (1 Kronieken 9:26), aangesteld door David en Samuël
 • priesterambt (o.a. Éxodus 28:1), aangesteld door God (zie ook: Priester)
 • opzienersambt (Handelingen 1:20), aangesteld door de gemeente
 • profeet (1 Samuël 3:20), aangesteld door God

Andere functies, die in de Bijbel niet letterlijk als ambt, maar wel als aanstelling worden genoemd zijn: schrijver (2 Kronieken 24:11), rechter (Deuteronomium 17:9), kanselier (Ezra 4:9). We horen alleen iets over een ambtsgewaad van priesters (Éxodus 31:10; 35:19; Ezra 3:10). Welk ambt de dichter van Psalmen 109 (zie v 8), bekleedde, wordt niet duidelijk. In Handelingen 1:20 wordt dit vers geciteerd i.v.m. Judas, de discipel van Jezus. Er wordt dan niet van ambt, maar van opzichter gesproken. Paulus noemt het ambt van opzichter ook, o.a. in 1 Timothéüs 3 en dit wordt in de Lutherse Bijbel en de King James vertaald met ‘Bischofsamt’ en ‘Bishop’. Ook in de Rooms-Katholieke vertalingen wordt in deze tekst gesproken over ‘bisschop’. In 1 Timoteüs 3 vinden we ook het ambt van diakenen. In de Christelijke gemeente worden ook mensen (bijv. ouderlingen) aangesteld om een bepaalde functie of dienst te verrichten (Romeinen 12:6; Handelingen 11:30; 15:2, 22; 16:4).


Zoekterm

Ambt, ambten


Vertalingen

Engels: office

Duits: Amt

Hebreeuws: פְּקֻדָּה

Grieks: ἐπισκοπή


Betekenis

van Dale

ambt (geen afbreking); het; -en
verkort uit ambacht

1· openbare betrekking waarin men door de overheid of enig erkend gezag benoemd wordt
synoniem: post, bediening, dienst
– het ambt van burgemeester, van onderwijzer, van dijkgraaf
– een ambt aanvaarden, vervullen, uitoefenen, bekleden, neerleggen
– in eens anders ambt treden
doen wat een ander toekomt te doen
– het openbaar ambt
de ambtenarij, de openbare dienst
ook als tweede lid in samenst. als de volgende, waarin het eerste lid een beroep, waardigheid, functie noemt
beulsambt, beulsambt, bibliothecarisambt, bodeambt, burgemeestersambt, commissarisambt, herdersambt, hoogleraarsambt, houtvestersambt, inspecteursambt, kanseliersambt, klerkambt, klerkenambt, kostersambt, landdrostambt, landsambt, lectorsambt, leraarsambt, lerarenambt, makelaarsambt, middelaarsambt, ministersambt, notarisambt, onderwijzersambt, opzienersambt, rectorsambt, referendarisambt, regentenambt, rentmeestersambt, schepenambt, scherprechtersambt, secretarisambt, smidsambt, voorzittersambt

2· geestelijke bediening, officium, dienst of taak waartoe de drager geroepen en bevoegd is
– (protestants) het ambt van predikant, diaken; (rooms-katholiek) het ambt van priester, diaken, bisschop
– de vrouw in het ambt
– in het ambt staan
– dominee, predikant zijn
– (rooms-katholiek) de ambten van Christus
t.w. die van profeet, priester en koning
ook als tweede lid in samenst. als de volgende, waarin het eerste lid een geestelijke bediening noemt
apostelambt, bisschopsambt, diakenambt, domineesambt, kardinaalsambt, opperpriestersambt, pastoorsambt, priesterambt, vicarisambt

3· gebied dat onder een schout (1) ressorteerde
synoniem: schoutambacht, heerlijkheid

Strong  (via The Word)

H6486 פְּקֻדָּה pquddah (pek-ood-daw’) n-f.
visitation (in many senses, chiefly official).
[feminine passive participle of H6485]
KJV: account, (that have the) charge, custody, that which…laid up, numbers, office(-r), ordering, oversight, + prison, reckoning, visitation.
Root(s): H6485

G1984 ἐπισκοπή episkope (e-piy-sko-pee’) n.

 1. inspection (for relief).
 2. (by implication) superintendence.
 3. (specially) the Christian “episcopate.”
  [from G1980]
  KJV: the office of a “bishop,” bishoprick, visitation
  Root(s): G1980

Typologie

Geen duidelijke typologische betekenis bekend.


Bijbelverzen

Het woord ambt komt in 11 Bijbelverzen voor:

(1 Kronieken 6:31) Dezen nu zijn het, die David gesteld heeft tot het ambt des gezangs in het huis des HEEREN, nadat de ark tot rust gekomen was.

(1 Kronieken 6:32) En zij dienden voor den tabernakel van de tent der samenkomst met gezangen, totdat Sálomo het huis des HEEREN te Jeruzalem bouwde; en zij stonden naar hun wijze in hun ambt.

(1 Kronieken 9:22) Allen, die uitgelezen waren tot poortiers aan de dorpelen, waren tweehonderd en twaalf. Dezen waren in het geslachtsregister gesteld naar hun dorpen. David en Samuël, de ziener, hadden hen in hun ambt bevestigd.

(1 Kronieken 9:26) Want in dat ambt waren vier overste poortiers, die Levieten waren; en zij waren over de kameren en over de schatten van het huis Gods.

(1 Kronieken 9:31) En Mattíthja uit de Levieten, dewelke was de eerstgeborene van Sallum, den Korahiet, was in het ambt over het werk, dat in pannen gekookt wordt.

(1 Kronieken 24:3) David nu verdeelde hen, en Zadok uit de kinderen van Eleázar, en Abimélech uit de kinderen van Ithamar, naar hun ambt in hun dienst.

(1 Kronieken 24:19) Het ambt van dezen in hun dienst was te gaan in het huis des HEEREN, naar hun ordening door de hand van Aäron, huns vaders; gelijk als hem de HEERE, de God Israëls, geboden had.

(2 Kronieken 31:18) Ook tot de geslachtsrekening met al hun kinderkens, hun vrouwen, en hun zonen, en hun dochteren, door de ganse gemeente; want zij hadden zich in hun ambt in heiligheid geheiligd.

(Psalmen 75:2) (75:3) Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten.

(Psalmen 109:8) Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;

(1 Timótheüs 3:1) Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk.

Het woord ambten komt in 4 Bijbelverzen voor:

(2 Koningen 11:18) Daarna ging al het volk des lands in het huis van Baäl, en braken dat af; zijn altaren en zijn beelden verbraken zij recht wel; en Mattan, den priester van Baäl, sloegen zij dood voor de altaren. De priester nu bestelde de ambten in het huis des HEEREN.

(1 Kronieken 26:30) Van de Hebronieten was Hasábja, en zijn broeders, kloeke mannen, duizend en zevenhonderd, over de ambten van Israël op deze zijde van de Jordaan tegen het westen, over al het werk des HEEREN, en tot den dienst des konings.

(2 Kronieken 23:18) Jójada nu bestelde de ambten in het huis des HEEREN, onder de hand der Levietische priesteren, die David in het huis des HEEREN afgedeeld had, om de brandofferen des HEEREN te offeren, gelijk in de wet van Mozes geschreven is, met blijdschap en met gezang, naar de instelling van David.

(Ezechiël 44:11) Nochtans zullen zij in Mijn heiligdom bedienaars zijn, in de ambten aan de poorten van het huis, en zij zullen het huis bedienen; zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten, en zullen voor hun aangezicht staan, om hen te dienen;

Deel dit artikel op: